News

Gard Laflanm Kreolite Alimen

Culture

Gard Laflanm Kreolite Alimen

Fri, 25 October 2013

Prezidan James Michel ti ouver 28yem Festival Kreol ozordi swar dan sant lavil Viktorya, kot i ti koz lo lenportans pou bann lepep Kreol pour reafirm zot lidantite kilitir Kreol atraver sa fesitval.

"Nou pe gard laflanm Kreolite alimen. I zayir dan nou leker, dan nou lanm. I enspir nou. Sa laflanm i rapel nou nou pase – en pase souvan douloure. Me i osi en laflanm ardan ki gid nou ver en lavenir glorye.... ....I enportan pour nou touzour gard dan nou leker, dan lavi nou nasyon, en plas spesyal pour nou kiltir, nou leritaz, nou tradisyon ek nou langaz kreol. I pa ti toultan konmsa. Souvan-d-fwa dan lepase, tou sa ki ti asosye avek lalang ek kiltir kreol ti ganny meprize, menm reprimen severman. Me gras-a en volonte politik ferm, gras-a en zefor konserte, nou ti devlop e promouvwar nou leritaz ki baze lo en melanz kiltir. Nou bezwen kontinnyen devlop li e anrisi li atraver bann aksyon konkret me osi atraver bann lenstitisyon. Annou zanmen bliye: lafors nou pep se nou valer ek nou leritaz kreol.  Parske en pep san kiltir i en pep san lavenir, " Prezidan in dir pandan son diskour.

Prezidan in dir ki Festival Kreol i 'en mozaik kiltir, langaz, listwar, larelizyon e desten' e ki sa festival i enportan pour nasyon Seselwa promouvwar linite, diversite e lafyerte lanasyon.

"Nou selebre lenportans nou lidantite ek valer nou kiltir dan devlopman en sosyete ki ankor pli solider, pli ini e pli zis. Nou devre reste sa zetwal ki briye dan Losean Endyen. Sa zetwal ki senboliz lape, tolerans ek larmoni. Sa zetwal kreol dan Losean Endyen e dan lemonn antye!"

Sa lannen bann mizisyen ek artis sorti La Reunion, Moris, Rodrig, Martinique ek Haiti ti zwenn bann mizisyen Seselwa pour en spektak mizikal kolore pour sa levennman.

Prezan pour Louvertir Ofisyel Festival Kreol ti osi Vis-Prezidan Danny Faure, ansyen Prezidan James Mancham, Madanm Monique Bellepeau, Vis-Prezidan Larepiblik Moris, Madanm Nassimah Dindar, Prezidan Konsey Zeneral La Réunion,  Msye Didier Robert, Prezidan Konsey Rezyonal La Réunion, Madanm Youma Fall, Directris Diversite e Devlopman Kiltirel Lorganizasyon Enternasyonal La Francophonie, Madanm Rose de Lima Edouard, Komiser Kiltir Rodrigues.

View all news