News

Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Culture

Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Sat, 24 October 2015

Prezidan James Michel ti ouver 30yenm Festival Kreol ozordi swar dan Stad Popiler, Viktorya, kot i ti koz lo lenportans Kreolite dan lavi tou Seselwa.

Prezan pour Louvertir Ofisyel Festival Kreol ti osi Vis-Prezidan Danny Faure, Minis Morisyen pour Lar ek Kiltir,  Santaran Baboo, bann minis Seselwa, ek lezot envite distinge.

"Nou’n reisi fer tande nou lavwa Kreol pli lwen e pli for. Nou’n mye pozisyonn nou pou propaz e promouvwar nou patrimwann kiltirel, nou listwar,nou langaz, nou lanmizik, nou kreasyon artistik, nou lekperyans kiliner ek nou tradisyon. Se sa veritab larises Sesel. Annou kontinnyen prezerv li e fer li epanwir. Annou fer li an serenite, me osi dan lazwa, larmoni ek linite, avek en lespri partaz ek solidarite antre nou-menm, me osi antre nou frer ek ser Kreolofonn atraver lemonn," Prezidan in dir pandan son diskour.

Prezidan in dir ki Festival Kreol i reste en veikil devlopman e promosyon kiltir Kreol Seselwa, ki’n vin en atou enportan dan devlopman lendistris tourizm e kanpanny promosyon Sesel dan en lanvironnman kot konpetitisyon i deplizanpli entans.

"Sa 30-yenm Festival Kreol i lokazyon pour mwan rekonnet sa bann pionye nou Kreolite. Sa bann gran personaz Seselwa i’n kontribye bokou anver nou devlopman kiltirel, lengwistik, literer, artistik, mizikal, arsitektiral e dan bokou dot domenn ankor.  Serten i’n kit nou, me i annan ankor bokou zot ki’n pran larelev. Lalis sa bann personaz lasenn kiltirel Seselwa i long – e mon pa kapab mansyonn zot tou – me zot tou zot merit nou rekonesans. Mon salye zot tou avek profon respe ek gratitid!"

Sa lannen bann mizisyen ek santer sorti Larenyon ek Moris ti zwenn zot koleg Seselwa pour en spektak mizikal, ki ti komanse avek en gran laserenad avek ladans tradisyonnel.

View all news