Messages

Mesaz Prezidan James A Michel pour Nouvel-An 2014

31 December 2013 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,Ser rezidan Sesel,Ser viziter dan nou pei,


En nouvo lannen, en nouvo paz dan nou listwar. En nouvo paz ki nou tou, nou bezwen ekrir ansanm– gide par leksperyans bann lannen presedan, motive par nou tenasite pou fer ankor plis e pli byen, enspire par nou rezilyans e bann valer ki ini nou koman en nasyon.
En pti nasyon zenn e vilnerab. Me en nasyon forpar nou sans patriyotizm, nou solidarite, nou volonte ek kouraz pou afront defi, lebra ek lespri ouver. Avek lentelizans e san lafreyer. En pti nasyon ki annnan lanbisyon, e ki oze realiz son lanbisyon malgre son kontrent. En pti nasyon ki’n ariv a en staz devlopman ek prosperite anvyab, me ki pe touzour rod en meyer lavenir pour son pep.


Lo komansman sa nouvo lannen, i apropriye ki nou zet en regar lo nou pase e tir bann leson ki pou permet nou tras nou lavenir. Souvan fwa i pa’n fasil. Nou’n rankontre difikilte ek lobstak. Parfwa, nou’n menm fer lerer. Me nou’n aprann nou leson. Tousala i deryer nou. E nou bezwen regard ver lavenir.


Listwar i’n montre nou ki nou en pep rezilyan. En pep ki’n ganny forze atraver laflanm lalit ek tenasite. Sa i’n fer nou for e kouraze. Touzour pare pou afront lenkoni. Touzour pare pou pran an-men nou prop desten ek lavenir. Akoz personn pa pou fer li pour nou. 2014 se komansman en nouvo lavenir. En lavenir ki nou tou nou ede kree sak zour dan en lespri lapartaz ek solidarite. Dan en lespri linite nasyonal e patriyotizm. Dan lespri Nouvo Sesel ki konstaman demann nou lanmour, nou responsabilite ek nou travay dir pour kondwrir li ver meyer lorizon.Dan tou nou dezisyon, dan tou sa ki nou fer, lavenir nou patri i pli enportan ki tou. Lavenir Nouvo Sesel i pas avan tou.


Pour bokou dimoun, bann pti zil tropikal i sinonim paradi-teres. Zot pti. Zot zoli ! Me pti i osi vedir vilnerab. I annan bokou menas ki pez lo nou: depi sanzman klima, piyaz resours nou Lekonomi Ble, piratri, kriminalite transfrontalye organize eks. I annan bokou defi. Me nou, zabitan enn bann pli zoli pti leta zil o-monn, nou pa’n les zot dekouraznou pou akonplir nou vizyon.
Set en vizyon pour en monn meyer. En vizyon lespwar, lazistis, lape ek loportinite. Set en vizyon bati lo nou bann prensip. En vizyon pour Nouvo Sesel. En vizyon ki’n pous nou dan premye ran lalit pour bann pti leta zil an devlopman.


Depi plizyer lannen, Sesel i’n a-lavangard lakoz bann pti leta zil an devlopman. Depi lontan, nou rol leadership dan sa domenn i’n ganny rekonnet. Nou zefor ek nou vizyon i’n ganny rekonnet pli o nivo posib. Lannen 2014 i’n ganny dezinnyen par Nasyon Zini koman “Lannen Enternasyonal Bann Pti Leta Zil”.


Sa tenm i rezonnen, dan en fason inik, avek nou. Se pour sa rezon ki mon’n deside plas lannen 2014 anba sa tenm Nasyon Zini, me tou an adaptan li a nou konteks spesifik. Par konsekan, nou tenm pour sa lannen se: “Lannen Enternasyonal Bann Pti Leta Zil: Sesel, En Nasyon Zil Determinen”.


Nou en pti leta zil determinen. Nou konsyan nou febles, nou kontrent ... Me nou en pti nasyon rezilyan. En pti nasyon ki’n prouv son determinasyon, son kouraz, son rezilyans, son responsabilite, son tenasite a plizyer repriz fas a ladversite. Nou’n konfront ladversite, nou’n sirmont li e, an rezilta, nou’n sorti pli for e pli odasye.


Nouvo Sesel i en realite. I en ledifis modern e progresif ki kontinnyen enspir nou. Nou pe kontinnyen lite pour li. Nouvo Sesel i en pti leta zil determinen, kouraze, ki get ver lavenir avek bokou lespwar ek loptimizm. Nou lakonplisman i’n ganny byen dokimante e rekonnet mondyalman. Sa i rann nou fyer e ere. Me dan nou lantrepriz pou nou anmenn plis prosperite, byennet ek en meyer standar lavi pour nou pep, annou zanmen negliz bann valer ki tenir nou ansanm koman en nasyon Kreol. Nou bann valer moral e spirityel. Valer ek leritaz ki nou’n erite avek nou gran-pye. Valer ki defini nou koman en nasyon me ki parfwa, malerezman, pe ganny erode par bann fleo sosyal ki pe kontinnyen afliz nou.


Se pour sa rezon ki, dan sa Lannen Enternasyonal Bann Pti Leta Zil, nou, koman en nasyon zil determinen, nou bezwen kontinnyen met lanfaz lo nou ban divers progranm edikasyon, re-edikasyon, apresyiasyon kiltirel, reabilitasyon, aprantisaz eks ... Zanmen zot devre perdi zot relevans, ni zot rezon-det. Devlopman dirab pa kapab materyalize san en letik travay dir. I pa kapab arive san linite nasyonal ek larmoni sosyal. Devlopman dirab i flerir lo respe. Respe pour oumemn, respe pour ou prosen. Devlopmasn dirab i prospere lo responsabilite, determinasyon e travay dir.


Annou, pandan sa lannen 2014, kiltiv e ranfors sa bann valer.
Avek tou sa bann defi, loportinte ek swa ki lannen 2014 pou anmennen, annou pran rezolisyon pou nou viv an pe, an larmoni e an solidarite.Annou kontinnyen determinen pour nou Nouvo Sesel!


I fer mwan gran plezir pou swet tou Seselwa, enkli nou konpatriyot a-letranze, tou bann rezidan ek tou bann viziter dan nou pei en bonn erez Ane 2014. Ki Bondye i kontinnyen beni nou zoli pti pei e protez nou.
Mersi.

» View all