News

Senpoziyonm: En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer

Politics

Senpoziyonm: En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer

Sat, 01 March 2014

Prezidan James Michel in lans en senpoziyonm Parti Lepep anba tenm 'En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer,' kot Sant Konferans Enternasyonal bomaten. Sa i fer parti selebrasyon sa lannen pour 50-an legistans sa parti.

Dan son diskour louvertir, Prezidan Michel in dir ki misyon Parti Lepep i pour prepar e diriz lavenir Sesel pour sa prosen 50-an, avek modernizasyon sa parti pour asir ki tou  Seselwa i vwar li ladan, an  konformite avek larealite Nouvo Sesel.

"Sa bann obzektif ki nou ti fikse nou 50-an pase i reste vivan dan nou memwar. Nou'n akonpli zot atraver travay dir, atraver devouman pour progre lepep, atraver bokou sakrifis, e sirtou atraver nou langazman pour sa bann ideal ki ti enspir nou 50-an pase. Ozordi lalit i kontinnyen. E sa lalit, nou bezwen pourswiv li lo plizyer fron. An adoptan bann nouvo metod travay. An akseptan sanzman. An modernizan striktir nou Parti kot i neseser," Prezidan in dir.
Prezidan in dir ki lobzektif sa senpozyonm i pou met bann diferan lide ansanm lo metod travay, performans sa parti, ek lavenir Sesel dan sa prosen 50-an.

"Pou nou reste relevan, nou bezwen adopte serten sanzman. Nou bezwen fer serten restriktirasyon. An fezan sa, annou touzour fer sir ki Parti Lepep, ki en lafors mazer dan nou sosyete – zanmen i perdi son vre plas. Son vre plas moral. Son vre plas "leadership". En lafors enkontournab dan nou pei."

Prezidan in demann bann partisipan sa senpozyom pour konsdier ban kestyon lo lekonomi Sesel, bann valer spirityel ek moral, sanzman klima, diplomasi ek lezot size ki enportan pour devlopan  pei.

In osi koz lo lenportans pou promouvar linite nasyonal.

"Mon kwar ki lemoman i'n arive pou nou reflesi lo nouvo senbol – senbol pwisan – ki kapab inifye nou ankor plis koman en nasyon.  Ki nou kapab fer koman en parti pou anmenn plis linite dan nou pei? Ki nouvo senbol nou kapab adopte pou promouvwar plis linite nasyonal, ankor plis solidarite e fraternite antre nou? Senbol en Sesel inifye, en Sesel an-pe avek li menm, en Sesel san rankin, en Sesel ere e prosper. Mon pou toultan travay ver sa bi. E mon demann zot – e lepep Seselwa an antye – pou zwenn avek mwan pou akonplir sa bi."

Diskour Prezidan Michel i dan seksyon "Speeches" lo site State House
http://www.statehouse.gov.sc/speeches.php

View all news