State House

Office of the President of The Republic of Seychelles

News

Mesaz Prezidan Larepiblik Msye Wavel Ramkalawan alokazyon lafet Nasyonal 2024

Bonn fet nasyonnal e bonn fet Lendepandans tou Seselwa isi Sesel e tou Seselwa ki viv a-letranze. Nou leker I bat pour Sesel e nou fyer pou apel nou Seselwa nenport ki landrwa kot nou ete. Nou Seselwa e nenport landrwa dan lemonn nou pou fer monte nou paviyon pli o ki nou kapab.

Ozordi, nou zwenn ansanm pour selebre 48enm lannen nou lendepandans e zour nasyonal nou zoli Sesel.

Letan ki nou fer monte nou paviyon e sant nou lim nasyonal, annou reflesir lo bann valer ki ini nou koman en sel nasyon. Nou Konstitisyon I rekonnet nou komansman divers komans sours nou lafors e se sa ki fer nou nasyon inik e vibran. Nou sorti dan diferan ras e kouler, koz diferan langaz, pratik diferan larelizyon, me nou ini par lanmour pour nou pei e nou langazman pou batir en nasyon for pou kree en meyer lavenir pour tou zenerasyon Seselwa.

Ozordi, nou reaffirm nou dezir profon pou metenir prensip demokrasi, laliberte, responsabilite, respe, lalwa e lazistis lo ki nou sosyete I fonde. Letan nou regard nou progre koman en nasyon, nou fyer nou reisit e nou pou kontinyen travay dir pour kontinyen avans devan e fer progre. Se sa lespri ki fer nou vin en legzanp devlopman e rezilyans pour lemonn antye malgre nou pli pti pei lo kontinan Afriken, en zil avek en popilasyon mwens ki 100,000 isi Sesel.

Nou tou nou ganny envite pou travay ansanm pou konstri en sosyete kot tou Seselwa I annan menm loportinite pou reisi zot potansyel e kontribye dan lagrandisman e prosperite nou nasyon. Alor I enportan pou sak endividi realize ki pou konstri sa sosyete pli zis e prosper, se selman ansanm, avek bokou zefor e determinasyon endividyel ki nou pou sirmont bann defi afen ki nou pou kapab ranpli nou pei avek pozitivite e transfrom li. Ki I dan sekter piblik oubyen prive, Sesel I nou pei e nou en sel nasyon.

Ozordi nou zour nasyonal, nou osi rekonnet nou listwar, nou kiltir e sa labote ki fer Sesel vreman inik. Nou idantite avek tou sa melanz ki fer nou vin sa nasyon larkansyel I en atou ki nou bezwen proteze. Annou servi nou diferan abilite, talan ek lantouzyasm, pou ranforsi sa ki ini nou e fer nou solider dan tou adversite e reisit. Nou lakonplisman dan sa dezir profon pou protez tou sa ki pour nou, enkli nou lanvironnman I lakle nou sikse koman bann zilwa. Mon profite pou salye tou dimoun ki pe protez nou patrimwann. Mon osi montre respe pour nou bann zenn kin pran sa vokasyon pou vin gardyen nou lanvironnman. Kontinyen gard Sesel zoli e protez li a tou pri.

Dan sa lespri, nou annan bokou gratitid pour lasazes, gidans e sakrifis nou bann manman, granpapa, granper e granmer. Zot in trass en bon semen pour nou, met dan nou valer travay dir, lonekte, koutwazi, rezilyans e partaz. Zot dedikasyon pour nou nasyon in kree en fondasyon pour progre e sikse ki nou kapab viv ozordi. Mersi pour zot kontribisyon. Annou sezi sa moman pou rekonet e dir mersi pour zot kontribisyon imans anver nou sosyete. Nou, sa zenerasyon pli zenn, nou pou kontinyen pran swen avek zot e asir zot konfor.

Mon annan en mo spesyal pour nou zenerasyon travayer aktiv. Se zot sa lafors deryer lagrandisman ek sikse nou lekonomi, pilye nou kominote e bann dirizan tre brav. Zot pasyon, inovasyon e determinasyon I esansyel pour bouz Sesel pli devan dan en monn konpetitiv ranpli avek defi. An mezir ki nou lekonomi I grandi, sosyete pou kontinyen siport zot e ankadre zot pour kontinyen fer en lenpak pozitiv lo nou sosyete. Mon envit zot pou osi pas avek lot zenerasyon sa bann valer ki zot posede. An menm tan, mon lans en lapel avek travayer ki pa pe donn 100% pou servi sa lokazyon pou renouvle zot langazman pou travay pour Sesel e tou Seselwa.

Lazenes Sesel, se zot gardyen lavenir nou pei. Nou nasyon I kont lo zot pou anmenn sa relev ki pou asire ki progre ek sikse ozordi I ganny mentenir e avans pli devan e pli o. Se zot ki pou anmenn sa flanbo progre e inovasyon e nou pep I kont bokou lo zot. I nou responsabilite pou nouri e akonpanny zot atraver bann zouti e loportinite ki zot bezwen pour sorti venker. Nou pe ekout zot lavwa an-mezir ki nou ankadre zot bann rev e envestir dan zot potansyel. Se atraver zot lenerzi, kreativite e pasyon ki Sesel pour kontinyen progrese. Pa les zot ganny deroute par bann move lenflians ki pou detri zot lavenir.

Nou lazournen nasyonnal I anmenn nou ansanm pou siport nou patri. Annou ankor enn fwa rode kwa ki nou kapab fer pour nou pei. Tou lezour demande ki kalite kontribisyon mwan koman en endividi mon kapab anmennen pour ki devlopman imen, realizasyon progre ekonomik, pli bon servis, devlopman moral e etik, kreasyon en lanvironnman sen an sekirite e byennet tou dimoun I ganny realize? Eski mon kapab donn plis pour mon zanfan koman en paran? Kwa ki mon kapab fer pou ed mon kominote e retir fleo ki afekte zenn e detri zot lavenir? Eski mon kapab donn plis dan mon landrwa travay? Eski mon kapab pli byen rekonpans mon travayer? Eski mon kapab mwens egois e fer desann pri komodite e servis ki mon donnen pou amelyor lavi pep Seselwa.

Pep Seselwa, Sesel I nou pei, e ansanm annou mentenir bann standar pli o posib ki ava gard nou koman en pep fyer e beni. Ansanm annou gard nou pei prop, debout kont tou bann fleo ki detri lavi, travay dir, e montre solidarite pou ed nou frer ek ser.

An konklizyon annou sakenn rode ki mannyer nou kapab senm plis lanmour atraver nou aksyon, nou parol ek nou desizyon. Sesel I nou pei. Letan nou koste ansanm, nou pou fer li monte e nou pei pou vreman vin sa berso pour nou tou. Mon Sesel, ou avan tou.

Bonn fet lendepandans! Bonn fet lafet nasyonnal!